1. Ogólne informacje

1.1. Administrator danych

Administratorem Państwa danych jest: Mariusz Majewski, 42-400 Zawiercie, ul. Myśliwska 48.

1.2. Dane kontaktowe administratora danych

42-400 Zawiercie, ul. Myśliwska 48, kontakt: mariuszmajewski@icloud.com .

1.3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Administrator zbiera i przetwarza dane jedynie w ściśle oznaczonych i zgodnych z przepisami

prawa celach. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Przekazane dane nie są

i nie będą przekazywane podmiotom trzecim, poza wypadkami gdy taka powinność, potrzeba lub

uprawnienie wynika z obowiązujących przepisów prawa, zobowiązań wynikających z zawartych

umów lub dla realizacji celów wskazanych w regulaminie serwisu. Poza wskazanymi przypadkami

zbieranie i przetwarzanie danych jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku wyrażenia przez

użytkownika serwisu zgody na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych, w ściśle

oznaczonym w wyrażonej zgodzie celu. Na tych samych zasadach dane mogą być przekazywane, a

następnie zbierane i przetwarzane przez zaufanych Partnerów serwisu.

Dane użytkowników serwisu mogą być również przetwarzane w celu dopasowania treści stron

internetowych do zainteresowań danego użytkownika, a także wykrywania botów i nadużyć oraz

pomiarów statystycznych i udoskonalenia i świadczenia usług serwisu.

Dane osobowe użytkowników serwisu mogą być zbierane i przetwarzane w niżej wskazanym

zakresie:

– realizacja umowy / postanowień regulaminu z użytkownikiem serwisu – niezbędność

danych do wykonania umowy / postanowień regulaminu ( art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – „RODO”),

– wypełnienie prawnych obowiązków administratora serwisu – niezbędność danych do

wypełnienia prawnych obowiązków administratora serwisu,

– marketing, w tym profilowanie i cele analityczne – dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit a

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE –

„RODO”),

– dopasowanie treści strony internetowej serwisu do zainteresowań danego użytkownika, a

także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług

świadczonych przez serwis – uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f)

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE –

„RODO”).

1.4. Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych mogą być inne niż administrator podmioty, jeżeli jest to

niezbędne do wykonania umowy / regulaminu z użytkownikiem serwisu lub jeżeli obowiązek

przekazania danych osobowych wynika z przepisów prawa. W szczególności odbiorcami danych

mogą być organy administracji publicznej i samorządowej, sądy i inne organy oraz instytucje

państwowe.

Dane osobowe użytkowników mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym

te dane na podstawie zlecenia administratora i tylko w jego granicach przez takie podmioty jak:

dostawcy usług IT, agencje marketingowe, firmy badawcze.

Poza wskazanymi przypadkami dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane

podmiotom trzecim tylko za zgodą wyrażoną przez użytkownika w sposób dobrowolny, świadomy i

jednoznaczny.

1.5. Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe użytkowników serwisu nie będą przekazywane przez administratora do państw

trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

1.6. Termin przechowywania danych osobowych

Dane użytkowników serwisu będą przechowywane:

– dla celów realizacji umowy / regulaminu – przez czas niezbędny do wykonania umowy lub

regulaminu, nie krótszy niż czas związany z rejestracją użytkownika w serwisie,

– dla celów podatkowych i księgowych, o ile takie powstaną w trakcie realizacji umowy /

regulaminu – przez okres 5 lat obrachunkowych,

– dla innych celów, w tym marketingowych, handlowych i reklamowych, o ile wyrażono

zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym celu – do chwili cofnięcia zgody.

– dla celów dopasowania treści strony internetowej serwisu do zainteresowań danego

użytkownika, a także dla celów wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych

i udoskonalenia usług świadczonych przez serwis – do czasu wniesienia sprzeciwu lub

zakończenia korzystania z serwisu lub usługi.

Zaufani Partnerzy administratora serwisu przetwarzają dane przez okres niezbędny do

zrealizowania celu przetwarzania określonego w polityce prywatności zaufanego Partnera

administratora.

1.7. Prawa użytkownika serwisu związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych użytkownicy posiadają

prawo do:

– żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do

bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo żądania kopii danych,

– przenoszenia danych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego,

– cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.

1.8. Forma i czas złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie o cofnięciu zgody może być złożone przez użytkownika w dowolnym momencie.

Oświadczenie wywołuje skutek w stosunku do przypadków gdy przetwarzanie danych wymaga

zgody użytkownika. W pozostałych przypadkach cofnięcie zgody jest skuteczne, o ile potrzeba lub

obowiązek dalszego ich przetwarzanie nie wynika z przepisów prawa, zawartej umowy, regulaminu

serwisu lub innych prawnie uzasadnionych celów administratora. Oświadczenie należy złożyć

administratorowi bezpośrednio lub z wykorzystaniem w/w danych adresowych.

1.9. Niezbędność danych

Podanie przez użytkowników takich danych jak: imię, nazwisko, dane kontaktowe, email,

numer telefonu, jest niezbędne do realizacji umowy / regulaminu serwisu. Ze względu na aspekty

techniczne i prawne korzystania z serwisu, administrator zbiera i przetwarza również dane

związane z numerem IP urządzeń, z których następuje logowanie do serwisu. W przypadku

nieprzekazania niezbędnych danych realizacja umowy nie będzie możliwa.

Przekazanie danych osobowych dla celów marketingowych, w tym profilowania oraz dla celów

analitycznych jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych

osobowych we wskazanym zakresie dane osobowe użytkownika serwisu nie będą przetwarzane w

tych celach.

Przetwarzanie danych osobowych związanych z dopasowaniem treści strony internetowej

serwisu, w tym działających w ramach serwisu aplikacji i funkcjonalności, do zainteresowań i

możliwości technicznych sprzętu użytkownika, wykrywania botów i nadużyć w serwisie, pomiarów

statystycznych i udoskonalenia usług świadczonych przez serwis, jest niezbędne w celu

zapewnienia wysokiej jakości wskazanych usług oraz prawidłowego funkcjonowania serwisu na

sprzęcie, którym posługuje się użytkownik w ramach korzystania z serwisu. Niezebranie tych

danych przez administratora może uniemożliwić poprawne świadczenie usług, działanie serwisu i

działających w jego ramach aplikacji i funkcjonalności.

1.10. Ochrona danych osobowych

Administrator zapewnia ochronę danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem osób

trzecich i w tym zakresie stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa na

odpowiednim poziomie.

1.11. Zaufani Partnerzy

Zaufanymi partnerami serwisu są:

– brak

2. Pliki cookies

2.1. Pliki cookies i inne technologie

Serwis używa na swojej stronie internetowej technologii cookies (plików tekstowych) oraz

innych technologii do rejestrowania informacji o stronach lub podstronach odwiedzanych przez

użytkowników oraz ich aktywności.

2.2. Zarządzanie plikami cookies

W celu wyłączenia obsługi plików cookies przejdź do ustawień w konkretnej przeglądarce

internetowej, z której aktualnie korzystasz i zmień odpowiednie ustawienia lub usuń pliki cookies.

Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla Uwierzytelniania, Bezpieczeństwa i Preferencji,

utrudni korzystanie ze stron internetowych, a w skrajnych przypadkach może całkowicie

uniemożliwić korzystanie z tych stron.

Zasady związane z obsługa plików cookies możesz również znaleźć na stronach internetowych

poświęconych wsparciu w obsłudze danej przeglądarki internetowej:

– Internet Explorer: http://support.microsoft.com

– Chrome: https://support.google.com

– Safari: https://support.apple.com

– Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org

– Opera: https://help.opera.com

Możesz również wpisać w okno do wyszukiwania stron w danej przeglądarce poprzez użycie

frazy „cookies” w połączeniu z nazwą danej przeglądarki. W wynikach wyszukiwania od razy pojawi

się odnośnik do strony z informacjami na temat zmiany ustawień w zakresie obsługi plików

cookies, a także sposobu ich usunięcia.