REGULAMIN SERWISU ASK.PL

I. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego ASK.pl, dostępnego pod adresem: www.ask.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług.
 2. Znaki graficzne, słowno-graficzne oraz znaki słowne, a także inne elementy serwisu objęte ochroną prawną w zakresie praw autorskich i własności przemysłowej, umieszczone w serwisie przez administratora, podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie tych znaków w celach zarobkowych wymaga uzyskania odpowiedniej licencji od administratora serwisu. Wykorzystywanie wskazanych znaków dla innych celów niż cele zarobkowe, związane z udostępnianiem znaków lub ich opracowań osobom trzecim, wymaga uprzedniej zgody administratora serwisu.
 3. Korzystanie z Serwisu oraz z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w Regulaminie oraz Polityce prywatności.
 4. Administrator serwisu jest usługodawcą usług świadczonych w ramach serwisu ask.pl.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do świadczenia poszczególnych usług na warunkach preferencyjnych dla określonej kategorii Użytkowników, Użytkowników spełniających określone kryteria, jak również do ograniczenia lub wyłączenia dostępu do serwisu dla osób, które nie ukończyły 18 lat lub nie spełniają określonych wymogów. W przypadku wprowadzenia wskazanych preferencji lub ograniczeń informacje z tym związane zostaną upublicznione w regulaminie, na stronie startowej ask.pl lub zostaną udostępnione użytkownikom serwisu w inny sposób.

II. Zakres świadczonych usług.

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługodawca w ramach niniejszego serwisu świadczy usługi związane z przechowywaniem treści jakie zostały zamieszczone przez Użytkownika za pośrednictwem jego konta.
 3. Usługodawca może również świadczyć inne usługi na rzecz użytkowników jeżeli wynika to z treści regulaminu lub z umowy zawartej z danym użytkownikiem.

III. Rejestracja Użytkownika w serwisie Ask.pl

 1. Do skutecznego przeprowadzenia procesu Rejestracji w serwisie Ask.pl, konieczne jest dokonanie przez Użytkownika następujących czynności:
 1. potwierdzenie zapoznania się i akceptacji przez Użytkownika treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności,
 2. wypełnienie formularza udostępnionego w trakcie rejestracji w serwisie,
 3. podanie nazwy Użytkownika i hasła dla potrzeb logowania się do serwisu oraz adresu e-mail Użytkownika, dla potrzeb potwierdzenia jego rejestracji w serwisie poprzez naciśnięcie na link zawarty w treści wiadomości wysłanej pod ten adres przez Usługodawcę,
 1. Skuteczne przeprowadzenie rejestracji umożliwia uzyskanie przez Użytkownika dostępu do jego Konta w serwisie Ask.pl, które umożliwia mu zamieszczanie odpowiednim materiałów w serwisie.
 2. W trakcie zawierania umowy (rejestracji), jak i w trakcie jej obowiązywania, Użytkownik zobowiązany jest:
 1. podawać dane, które są prawdziwe, aktualne i rzetelne,
 2. nie naruszać praw osób trzecich,
 3. aktualizować podane przy rejestracji dane niezwłocznie po zaistnieniu ich zmian,
 4. zachowania w tajemnicy swoje dane do logowania, w szczególności indywidualne hasło.
 5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym nazwy i hasła, jak również za skutki wywołane przez udostępnienie osobom trzecim swoich danych do logowania w serwisie.

IV. Zawarcie umowy oraz warunki korzystania z usług

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą przesłania do Usługodawcy przez Użytkownika wypełnionego formularza rejestracyjnego. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usługi przez Użytkownika jest dokonanie Rejestracji w Serwisie, która następuje w drodze wypełnienia i/lub akceptacji formularza rejestracyjnego, udostępnianego podczas rejestracji.
 3. Do korzystania z usługi konieczne jest posiadanie przez użytkownika sprzętu komputerowego o odpowiednich parametrach technicznych oraz dostępu do internetu.
 4. Do korzystania z pewnych funkcjonalności serwisu może być konieczne zainstalowanie przez użytkownika, we własnym zakresie odpowiedniego oprogramowania (np. Flash, Acrobat Reader, programy do kompresji lub dekompresji plików, programy do odtwarzania plików wideo lub audio),
 5. Strona internetowa jest optymalizowana do rozdzielczości 1280×800.
 6. W celu zabezpieczenia danych osobowych Użytkownika, jak również danych przekazywanych w ramach realizacji usługi, Usługodawca wdraża środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę tych danych w adekwatnym do potrzeb zakresie.
 7. W ramach realizacji umowy Usługodawca zastrzega sobie prawo do przesyłania do Użytkownika, na jego konto w serwisie lub na jego adres poczty elektronicznej, informacji technicznych i systemowych dotyczących funkcjonowania serwisu.
 8. W ramach realizacji umowy Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  1. korzystania z serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
  2. powstrzymywania się przed rozsyłaniem w Serwisie nie zamówionej informacji handlowej,
  3. powstrzymywania się od wielokrotnej rejestracja Użytkownika w Serwisie,
  4. powstrzymywania się od korzystanie z kont innych Użytkowników lub udostępniania swojego konta innym Użytkownikom;
  5. powstrzymywania się od podejmowania czynności informatycznych mających na celu przełamanie zabezpieczeń serwisu lub kont poszczególnych Użytkowników,
  6. korzystania z serwisu z poszanowaniem praw pozostałych Użytkowników oraz Usługodawcy,
  7. korzystania z materiałów zamieszczonych w serwisie jedynie dla potrzeb własnego użytku osobistego.
 9. Konto Użytkownika nie użytkowane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego logowania, może zostać usunięte przez Usługodawcę bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika.
 10. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku nieuprawnionego skorzystania przez osobę trzecią z jego konta, jak również o każdym przypadku naruszenia przez innego Użytkownika regulaminu serwisu.

V. Rozwiązanie i zmiana umowy

 1. Umowa może być rozwiązana w trybie natychmiastowym przez każdą ze stron, bez podania przyczyny. Rozwiązanie umowy nie ma wpływu na umieszczone w serwisie, do dnia rozwiązania umowy, materiały i pliki. Usługodawca ma prawo dalszego przetwarzania przesłanych w trakcie umowy materiałów, również po zakończeniu obowiązywania umowy.
 2. Rozwiązanie umowy przez użytkownika następuje poprzez usunięcie jego konta przy użyciu panelu użytkownika.
 3. Przyczyną rozwiązania umowy przez Usługodawcę może być w szczególności naruszenie przez użytkownika zasad korzystania z serwisu, opisanych w Regulaminie serwisu i Polityce prywatności, umieszczenie w serwisie materiałów niezgodnych z przepisami prawa, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie i prawa pokrewne.
 4. Usługodawca może w szczególności, w trybie natychmiastowym, pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu poprzez zablokowanie lub usunięcie jego konta, jak również ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów serwisu, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy Użytkownik:
 1. podał w trakcie rejestracji w serwisie nieprawdziwe lub nieaktualne dane,
 2. zamieścił w ramach serwisu materiały niezgodne z obowiązującym prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 3. narusza swoimi działaniami dobra osobiste osób trzecich, w tym również innych Użytkowników serwisu,
 4. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Usługodawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub godzące w dobre imię Usługodawcy.
 1. Osoba pozbawiona prawa korzystania z Serwisu, może ponownie zarejestrować się w serwisie jedynie po uzyskaniu zgody Usługodawcy.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania, w trakcie obowiązywania umowy, zmian w ramach struktury i wyglądu serwisu. Wprowadzone zmiany nie mogą mieć wpływu na treść zawartej umowy.

VI. Postanowienia dotyczące praw autorskich zamieszczanych materiałów

 1. Użytkownik oświadcza, że w stosunku do zamieszczonych w serwisie materiałów dysponuje:
 1. autorskimi prawami majątkowymi oraz prawami pokrewnymi do zamieszczonych materiałów i ich artystycznych wykonań, stanowiących utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83 z późn. zm.),
 2. prawami wyłącznymi w zakresie własności przemysłowej w rozumieniu Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r., Nr 49, poz. 508 z późn. zm.),
 3. prawami do wykorzystywania wizerunku osób widocznych na zamieszczanych materiałach.
 1. Zamieszczanie przez Użytkownika materiałów w serwisie następuje za pośrednictwem konta Użytkownika.
 2. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za materiały umieszczone w serwisie. Materiały umieszczone w serwisie nie mogą naruszać dóbr osobistych i praw wyłącznych osób trzecich, postanowień Regulaminu i Polityki Prywatności oraz przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej w zakresie w jakim przepisy te stosuje się bezpośrednio na terytorium RP.
 3. W szczególności zabronione jest zamieszczanie w ramach Serwisu materiałów, które:
 1. naruszają dobra osobiste osób trzecich lub Usługodawcy;
 2. zawierają treści wulgarne lub nieprzyzwoite;
 3. zawierają treści dla osób pełnoletnich, w przypadku umieszczenia ich w ogólnodostępnej części serwisu;
 4. naruszają prawa osób trzecich, a w szczególności prawa pozostałych Użytkowników serwisu,
 5. naruszają prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa związane z własnością przemysłową, tajemnicę przedsiębiorstwa lub zobowiązania umowne lub ustawowe w zakresie zachowania poufności,
 6. naruszają przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
 1. W przypadku powzięcia przez Użytkownika lub osobę trzecią informacji o zamieszczeniu w serwisie materiałów naruszających prawa osób trzecich lub pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu, Użytkownik lub osoba trzecia, powinni niezwłocznie zgłosić takie naruszenie do Usługodawcy – administratora serwisu.
 2. W zgłoszeniu naruszenia regulaminu serwisu należy podać co najmniej dane określające rodzaj i charakter naruszenia, jego treść, lokalizację oraz inne cechy, których podanie jest niezbędne do zidentyfikowania naruszenia w ramach serwisu.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone przez Użytkowników materiały.
 4. Usługodawca nie weryfikuje materiałów umieszczonych przez Użytkowników w serwisie. Weryfikacja i ewentualne usunięcie materiału lub konta Użytkownika, który nie przestrzega zapisów Regulaminu następuje wyłącznie w oparciu o uzasadnione zgłoszenie naruszenia regulaminu przez dany materiał lub określonego Użytkownika.
 5. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę zamieszczenia przez danego Użytkownika w materiałów lub danych niezgodnych z postanowieniami Regulaminu jest on uprawniony do niezwłocznego:
  1. usunięcia lub zmiany materiałów i danych, których dotyczyło zgłoszenie naruszenia,
  2. usunięcia konta Użytkownika, którego dotyczyło zgłoszenie naruszenia,
  3. zablokowania Użytkownika, którego dotyczy zgłoszenie, przed możliwością ponownej rejestracji,
  4. podjęcia działań mających na celu uniemożliwienie Użytkownikowi, którego dotyczy zgłoszenie, ponownego zamieszczenia w serwisie niewłaściwych materiałów i danych,

przy czym w/w działania mogą być podejmowane przez Usługodawcę łącznie lub osobno, w zależności od rodzaju i rangi naruszenia.

 1. Użytkownik wyraża nieodwołalną zgodę na wykorzystanie zamieszczonych materiałów przez pozostałych Użytkowników, w zakresie ich dozwolonego użytku osobistego.
 2. W przypadku pociągnięcia do odpowiedzialności Usługodawcy przez podmiot uprawniony, którego prawa zostały naruszone przez Użytkownika lub przez Usługodawcę działającego w zaufaniu do oświadczeń złożonych przez Użytkownika w zakresie dysponowania odpowiednimi uprawnieniami do zamieszczanych materiałów, Użytkownik jest zobowiązany do pełnego pokrycia szkody poniesionej przez Usługodawcę w związku z tym naruszeniem. W przypadku powstania po stronie Usługodawcy obowiązku zapłaty odszkodowania, kary lub grzywny w związku z roszczeniami osób trzecich, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Usługodawcy równowartość tego odszkodowania, kary lub grzywny, a nadto pokryć wszelkie straty i zwrócić udokumentowane koszty, jakie Usługodawca poniósł w związku z roszczeniami osób trzecich.

VII. Reklamacje.

 1. W trakcie korzystania z Usługi, Użytkownik jest uprawniony do zgłaszania do Usługodawcy wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu.
 2. Użytkownikowi powinien zgłosić reklamację w terminie miesiąca od dnia zaistnienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu lub realizacji usługi. Reklamacja złożona po terminie nie wywołuje żadnych skutków, o czym Usługodawca jest zobowiązany poinformować Użytkownika. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu pisma do Usługobiorcy, a jeżeli reklamacja złożona była drogą elektroniczną, za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wprowadzenia reklamacji do systemu informatycznego w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią przez Usługodawcę.
 3. Reklamacja może być złożona na piśmie lub za pośrednictwem środków służących komunikowaniu się na odległość.
 4. Usługodawca jest uprawniony do uzyskania dostępu do konta użytkownika lub jego części w celu usunięcia zgłoszonej lub stwierdzonej nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu.

VIII. Odpowiedzialność.

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. naruszenia przepisów prawa, niniejszego regulaminu lub praw osób trzecich przez Użytkownika,
 2. treść umieszczanych wpisów przez Użytkowników,
 3. problemy techniczne wynikające z zastosowania przez Użytkownika nieodpowiedniego sprzętu komputerowego lub związane z ograniczonym dostępem Użytkownika do internetu,
 4. działania osób trzecich lub innych Użytkowników, naruszające prawa i interesy innych Użytkowników lub osób,
 5. utratę materiałów Użytkownika spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub innymi okolicznościami powstałymi z przyczyn niezależnych od Usługodawcy
 6. treść reklam zamieszczanych w serwisie przez podmioty trzecie,
 7. sposób, w jaki publikowane będą materiały wykorzystywane przez Użytkowników,
 8. niedostępność serwisu z powodu siły wyższej,
 9. zawieszenie lub zakończenie świadczenia usług w serwisie ze względu na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej serwisu.
 10. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za:
 1. zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym i systemem teleinformatycznym, a serwisem,
 2. umieszczone przez siebie materiały w serwisie,
 3. działania osób trzecich, którym umożliwił dostęp do serwisu za pośrednictwem swojego konta.

IX. Postanowienia końcowe.

 1. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem, będą rozstrzygane ugodowo. W przypadku braku możliwości ugodowego zażegnania sporu wszelkie spory będą rozpatrywane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy. W przypadku sporów z Użytkownikami będącymi konsumentami właściwość sądu będzie ustalana w oparciu o przepisy kodeksu postępowania cywilnego.
 2. W przypadku uznania poszczególnych zapisów regulaminu za zapisy niezgodne z przepisami prawa, pozostałe zapisy pozostają w mocy, a w miejsce nieważnych postanowień zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r., Nr 49, poz. 508 z późn. zm.).
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r., Nr 49, poz. 508 z późn. zm.).
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiana Regulaminu obowiązuje strony od momentu umieszczenia aktualizacji na stronie internetowej serwisu. Skorzystanie przez Użytkownika z serwisu po umieszczeniu na stronie aktualizacji regulaminu jest równoznaczne z jego zaakceptowaniem.